ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ความมุ่งมั่นของเรา เราจะทำทุกสิ่งที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนรู้สึกได้รับการต้อนรับและปลอดภัย เราจะรับผิดชอบดูแลอย่างเต็มที่ต่อเด็กหากมีเหตุทางการแพทย์หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ เราจะให้ความสนใจอย่างแท้จริงในชีวิตในโรงเรียนและผลสำเร็จในการศึกษาของเด็ก เราจะให้การสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับผู้ปกครอง ครอบครัวเจ้าภาพโฮมสเตย์และโรงเรียน และจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันทีในกรณีที่มีปัญหาร้ายแรง

ความรับผิดชอบของเรา ความรับผิดชอบของเราและครอบครัวจะมีเฉพาะเมื่อเด็กอยู่ในสหราชอาณาจักรและสิ้นสุดเวลาเรียนในโรงเรียน เราไม่สามารถยอมรับข้อกังวลใดๆ ที่ผู้ปกครองอาจมีเกี่ยวกับการศึกษาและการดูแลในโรงเรียนได้ ซึ่งการดูแลเหล่านี้ต้องติดต่อกับทางโรงเรียนโดยตรง

ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมหมายถึง จำนวนเงินรวมทั้งหมดที่คิดค่าบริการไปยังบัญชีของผู้ปกครองภายใต้ข้อกำหนดของสัญญา รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากครอบครัวหรือจากหน่วยงานบริการ ค่าใช้จ่ายตามระยะทาง และเพื่อรวมค่าใช้จ่ายของความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยนักเรียน ที่นอกเหนือจากความเสื่อมสภาพตามปกติ ค่าธรรมเนียมจะไม่สามารถคืนเงินหรือละเว้นด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ยกเว้นตามดุลยพินิจของคอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ หากยอดเงินในเครดิต คอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ ต่ำกว่าจำนวนเงินซึ่งพิจารณาว่าพอเพียงในการดำเนินการตามหน้าที่ของพวกเขาแล้ว จะมีการระงับการบริการอื่นๆ ในอนาคตจนกว่าจะได้รับจำนวนเงินที่พอเพียง คอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ สงวนสิทธิ์ในการยุติหน้าที่รับผิดชอบต่อบัญชีที่ไม่ได้ชำระครบถ้วนและตรงเวลา

การประกัน เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กมีประกันที่เพียงพอภายในสหราชอาณาจักร และในกรณีที่เธอ/เขาเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเสียหาย หรือลักขโมยจากสมาชิกครอบครัวเจ้าภาพ/ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นๆ เช่น สาธารณะ เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องประกันทรัพย์สิ่งของของเด็กทั้งหมด ซึ่งอาจทำได้ผ่านทางโรงเรียนหรือผ่านทางคอทส์โวลด์ การ์เดียนส์

หนี้สินตามกฎหมาย ผู้ปกครองเข้าใจและตระหนักว่าการลงวินัยและควบคุมเด็กนั้นเป็นส่วนจำเป็นของบริการ และดำเนินการเพื่อร่วมมืออย่างเต็มที่กับคอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ ในเรื่องนี้ หากมีการกระทำผิดหรือพฤติกรรมอันไม่ถูกต้องที่ร้ายแรงของเด็ก คอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ สงวนสิทธิ์ในการยุติข้อตกลงนี้โดยทันที และในสถานการณ์เหล่านี้จะไม่รับผิดชอบการเงินที่ต้องรับผิดชอบ นักเรียนทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้กฎหมายบริติชขณะที่พวกเขาอยู่ในสหราชอาณาจักร หากมีความเสียหายต่อบ้านของเจ้าภาพโฮมสเตย์ที่เกิดจากเด็ก การซ่อมแซมจะคิดค่าใช้จ่ายจากบัญชีของเด็กและต้องจ่ายเต็มจำนวน

อำนาจดูแลแทนพ่อแม่ ผู้ปกครองได้มอบอำนาจให้คอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ และครอบครัวเจ้าภาพโฮมสเตย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการโดยมีอำนาจดูแลแทนพ่อแม่ในกรณีฉุกเฉินทั้งหมด รวมถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็น ผู้ปกครองยอมรับว่าผลของการดำเนินการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพโฮมสเตย์ที่แต่งตั้ง หรือคอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ จะไม่ต้องรับผิดชอบทางการเงิน ผู้ปกครองต้องกรอกแบบฟอร์มยอมรับและใบสมัครของนักเรียนให้ครบถ้วน คอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ สงวนสิทธิ์ในการยุติข้อตกลงหากไม่ลงลายมือชื่อและส่งกลับแบบฟอร์มเหล่านี้

การยุติสัญญา การแจ้งการยุติโดยคู่สัญญาฝ่ายใดๆ ก็ตามต้องดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแจ้งในหนึ่งภาคการเรียน หรือผู้ปกครองต้องชำระเงินค่าที่พักอาศัย 13 คืน บวกค่าธรรมเนียมรายภาคการเรียนแทนการแจ้งเตือน การยุติของข้อตกลงนี้ จะต้องชำระค่าใช้จ่าย หากมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายคงค้างใดๆ ที่เกิดขึ้น่โดยคอทส์โวลด์ การ์เดียนส์

บทบาทของผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเอกสารการเดินทางและวีซ่าที่ถูกต้องตลอดเวลาและเป็นปัจจุบัน ผู้ปกครองต้องยอมรับว่าจะไม่จัดบริการเป็นการส่วนตัวกับครอบครัวที่แต่งตั้งโดยคอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ ให้ทำหน้าที่เป็นครอบครัวเจ้าภาพโฮมสเตย์

การโต้เถึยงและการร้องเรียน การร้องเรียนใดๆ ที่มีต่อคอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ เด็ก ครอบครัวเจ้าภาพโฮมสเตย์ หรือผู้ปกครองนั้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายของบริติช

นโยบายการร้องเรียนครอบครัวเจ้าภาพและลูกค้า เราหวังที่จะทำให้ประสบการณ์การดำเนินการจัดการกับคอทส์โวลด์ การ์เดียนส์เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม และเรายินดีต้อนรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจ (หรือไม่พึงพอใจ) เกี่ยวกับบริการของเรา ความคิดเห็นและการร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับการจัดการอย่างเคร่งครัดและยุติกรรม และตอบสนองโดยทันที เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อรับทราบความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนของท่านภายในสองวันและวางแผนที่จะดำเนินการแก้ไขคำร้องเรียนภายในสิบวันทำการ เราจะนำข้อมูลที่ได้รับจากความคิดเห็นและคำร้องเรียนของลูกค้าเพื่อพัฒนาบริการของเรา หากต้องการร้องเรียน ลูกค้าควรติดต่อแอนนี่ ชาร์ป โดยตรง ซึ่งอาจเป็นทางโทรศัพท์ อีเมล หรือจดหมาย อย่างใดอย่างหนึ่ง หากมีสิ่งที่ผิดพลาด เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาโดยเร็วและอย่างยุติธรรม

การเปลี่ยนแปลงสัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไข และเอกสารเหล่านี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ เพื่อให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สัญญาที่ลงลายมือชื่อแล้วทั้งหมดจะยังคงเดิมตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลานั้น